Tektek tags:
......All:
..........-x-manabu_Satoru-x-
......Reshu'wa (SolarSystem of Planets) collection:
..........Lands:
....................Katania (Mewau)
.............................Zerconia (Hyou'Namu)
.......................................Asuka (Asu'Yina)
.......................................Kinaru (Kina-ruyo)
.......................................Lazuli (Lazu-lai)
.......................................Crystal (Mai'yino)
.......................................Dire'Non Kirau
.............................Kasai (Kasi'yoru)
......................................Nikushimi (Niku'Rikanu)
......................................Seth (Seti'You)
......................................Jewel (jairuya'na)
.............................Gaea (Gasu'noi)
.............................Merrivi
.....................................Samantha (Kina'yiu)
.....................................Lucas (Shima'kiyo)
.............................Sunano (Suno'nanu)
....................................Reiyou (Rai'yamo)
....................................Reigner (Sumara'yano)
.............................Kurayami (Yamu'niku)
....................................Sugi (Sugi'yana)
...................Lunonia (luno'ria)
...................Mainland (Meruya Lanu)