____('v')____
/____(, ,)_____
........./__
birdie xd