• babe_girl1028's Gallery
 • View Profile
 • Send Private Message
 • Artist Info: Janessa l 17 ll October 28 l Scorpio l Mary Jane l Jack Daniel ll Keeping My Circle Small l Single l Life = Music l Follow Me On Instagram = Babe_Girl1028 c; l The Weekend l FUN l One Republic l Lana Del Rey ll Keeping It 100% ll Chi-Town ll Dance ll ImThatOneGirl ll Talk2Me c; l<br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  ßÖÖ†¥ §HÅKììÑG H£ÅR† ßR£ÅKììÑG <br />
  MÅD HÖ†† Ñ£V£R §†ÖP <br />
  §HÖR† §KììR† LÖV£ †Ö FLììRT <br />
  †ììGH† J£ÅÑSZ V£R¥ M£ÅÑ <br />
  HììGH CLŧ§ NììC£ ŧ§ <br />
  SHÅKììN †HY§ CÅNDY £Y£§ <br />
  LUCììÖU§ LììP T£LL M£ CÅN YÖU HÅNDL£ THìì§? <br />
  ♥♥♥ <br />
  _______8888888_____________________ ______8888888888____________________ ____888888888888888_________________ __888888822222228888________________ _88888822222222288888_______________ 888888222222222228888822228888______ 888882222222222222288222222222888___ 8888822222222222222222222222222288__ _8888822222222222222222222222222_88_ __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888_ ______8882222222222222222_____8888__ _______888822222222222______888888__ ________8888882222______88888888____ _________888888_____888888888_______ __________888888888888888____________ ___________88888888888________________ ____________88888888__________________ _____________8888888__________________ ______________8888____________________ _______________88_____________________ <br />
  _______________8______________________<br />
  <br />
 • Avg. rating: